Általános szerződési feltételek

A weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Vállalkozó neve: László Anikó egyéni vállalkozó
Székhely: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi utca 8.
Adószám: 55501154-1-39
Nyilvántartási szám: 54193039
Nyilvántartásba vevő szerv: Belügyminisztérium
Telefonszám: 06(20)288-0086
E-mail cím: hello@instantweboldalak.hu

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Websupport Magyarország Kft.
Székhely/telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail: info@mhosting.hu

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre és szakmai érdekképviseleti szervnek sem tagja.

A Szolgáltató weboldalának címe:
www.instantweboldalak.hu

Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé.

Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a www.instantweboldalak.hu weboldalon és elektronikus levélben történő megrendelés, vásárlás esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.
Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Vásárló a Szolgáltatótól történő megrendeléssel kezdeményez. A Vásárló, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő átvétellel tehet meg. Amennyiben a Szolgáltató a vételár átutalását megelőzően, szabályszerűen hozzáférhetővé teszi, vagy elküldi a Vásárló részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban az online termék ellenértékét átutalja a Szolgáltató bankszámlájára, úgy kell tekinteni, hogy a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Vásárlókra vonatkoznak.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. szeptember 21. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és vásárlásra hatályosak.

A Vásárló a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Vásárló a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.
Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra, adásvételekre terjednek ki: a Szolgáltató által készített egyedi weboldal megoldások megvásárlására. A Szolgáltató által a weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki az online terméket megrendelte és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatás vonatkozásában az ezen szolgáltatás igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

A vásárlás menete, a szerződés létrejötte:

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vásárló az online terméket megrendeli, megrendelését elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja a Vásárló által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az online terméket már nem értékesíti, vis maior, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénzmozgás történt.

A weboldalon a vásárláshoz nem kell regisztrálni.

A látogatóknak a vásárláshoz a következő személyes adatokat szükséges megadni: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím.

A látogató adatainak törlését a hello(kukac)instantweboldalak.hu e-mail címre küldött levélben kérheti. Ebben az esetben a rendszer adminisztrátorai a törlésre vonatkozó igény beérkezését követően 48 órán belül törlik a felhasználó profiljában található személyes és egyéb adatokat a rendszerből. A weboldal vásárlóinak, a konkrét vásárlásoknak az adatait a Számviteli törvény és Adatvédelmi elveink szerint a törvényben meghatározott ideig őrizzük meg. A felhasználói adatok törlésének tényéről e-mail értesítést küldünk.

A weboldalon az egyes online termék(ek) mellett minden esetben megtalálhatóak a vásárlói döntéshez szükséges alapvető adatok, információk, a termék ára, a termékek paraméterei és a fotója is. A feltüntetett árak alanyi adómentes bruttó fogyasztói árak. A „Kosárba teszem” gombra kattintva megjelenik egy űrlap, ahol a szükséges adatok megadásával és a választott termék(ek) mennyiségének megjelölésével a rendelés leadható. A „Megrendelem” gomb megnyomásával a látogató tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A megrendelés megtörténtét követően rendszerünk a Vásárló e-mail címére egy elektronikus visszaigazolást küld a megrendelés részletes adataival.

A vásárlás, a szerződéskötés a megrendelt termékek ellenértékének kifizetésekor jön létre.

A Vásárló ezt követően kifizeti az online termék ellenértékét, a vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően Szolgáltató kiállítja vonatkozó számláját, melyet elektronikusan küld el a Vásárló részére. Ezt követően a Szolgáltató az adott termék leírásnál meghatározott módon köteles eljárni.

Ha a Vásárló megrendelést küld a weboldalon, és a Szolgáltató a megrendelést elektronikus üzenetben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni.)

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Vásárló számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Vásárló ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

Eladási ár:
A weboldalon feltüntetett árak érvényes alanyi adómentes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint.

A Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történő elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően tehát a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt termék elküldése előtt telefonon (vagy elektronikus üzenetben) megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek árait pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a weboldalon feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a terméket a hibás áron értékesítse.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:
A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére, amíg még nem véglegesítette a megrendelést.

Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Vásárló módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A rendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vásárlóval.

Fizetési feltételek:

A Szolgáltató weboldalán megrendelt termék ellenértékét a Vásárló előre utalással fizeti meg.

Előre utalással történő fizetés: a Vásárló ez esetben a Szolgáltató bankszámlájára utalja a megvásárolni kívánt online termék ellenértékét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően Szolgáltató intézkedik az online termék elérhetővé tételéről.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A Vásárló elfogadja, hogy a megrendelt online termék ellenértékéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy a számla elektronikus úton kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Vásárló köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele:

A teljesítés időpontja a megrendelt szolgáltatás igénybevételének biztosítása, a hozzáféréshez való információk megküldése, valamint a megrendelt termék Vásárló által megadott tárhelyadatok biztosítását követően kerülhet teljesítésre. A megvásárolt termék demo verziójának Vásárló tárhelyére történő telepítése a vételár Szolgáltató bankszámlájára való megérkezését – és Vásárló által használható tárhely hozzáférési adatok Szolgáltató részére elektronikus úton történő megküldését – követő 72 órán belül kerül sor. Ezt követően a Vásárló által megküldött tartalmi elemek Szolgáltató által történő beszerkesztésére a tartalom Szolgáltató email fiókjába történő megérkezését követő 7 munkanapon belül kerül sor.

Vásárló tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Vásárló érdekeit szem előtt tartva nyújtja, a további eredmény megvalósítására nem vállal kötelezettséget.

Vásárló tudomásul veszi azt is, hogy a tárhelyére telepített online terméket nem jogosult harmadik személyek számára továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A hivatkozott termék Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, bármilyen további felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.

Adatvédelem:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Vásárlói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Vásárló (Fogyasztó) az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék tárhelyére történő telepítése közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül.A Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja.

A fenti elállási jog nem illeti meg a Vásárlót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot. Vásárló tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követően és Szolgáltató részére Vásárló által átadott tárhely hozzáférések birtokba jutását követő 72 órán belül telepíti a demo tartalmakkal a terméket. Az elektronikus üzenet elküldésével a Vásárló elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Vásárló jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.

Szavatosság:

A Szolgáltató szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvben, a szavatossági igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az oktatási anyag nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

Szavatossági igény bejelentésének módja: Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a Vásárló szavatossági jogát kívánja érvényesíteni, azt a Szolgáltató részére küldött nyilatkozattal tudja megtenni.

A Vásárló bejelentheti szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai úton küldött levélben (László Anikó egyéni vállalkozó 8220 Balatonalmádi, Széchenyi u. 8.), vagy elektronikus levélben (hello@instantweboldalak.hu).

A levélnek tartalmaznia kell:
a Vásárló nevét, címét, a termék/szolgáltatás megnevezését, vételárát, a megrendelés időpontját, a hiba bejelentésének időpontját,a hiba leírását,a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót. A Szolgáltató törekszik rá, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:
Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton ( László Anikó egyéni vállalkozó 8220 Balatonalmádi, Széchenyi u. 8 .), vagy elektronikus levélben (hello@instantweboldalak.hu) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a Vásárló neve, lakcíme,a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,a Szolgáltató nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló aláírása,a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:
A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárló nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vásárló lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Vásárló.

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vásárló és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vásárló hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy a Vásárló a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,a Testület döntésére irányuló indítványt,a Vásárló aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.Ha a Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Vegyes és záró rendelkezések:

A Vásárló weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.
Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Vonatkozó jogszabályok:
A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997 évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. szeptember 21. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.

Lépjünk kapcsolatba

Lehet, most van itt az idő?

Köszönöm, hogy itt jártál

VÁROM JELENTKEZÉSED

Keress bátran elérhetőségeimen, akár csak egy kérdésed van, vagy szeretnél belekezdeni a közös munkába.

László Anikó
06 (20) 2880086

  Az oldalt Google reCAPTCHA védi, az űrlap használatával ezt elfogadod, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. Google Adatvédelem és ÁSZF

  Köszönöm, hogy itt jártál

  VÁROM JELENTKEZÉSED

  Keress bátran elérhetőségeimen, akár csak egy kérdésed van, vagy szeretnél belekezdeni a közös munkába.

  László Anikó
  06 (20) 2880086

   Az oldalt Google reCAPTCHA védi, az űrlap használatával ezt elfogadod, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. Google Adatvédelem és ÁSZF